Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2019

10:17
5734 875a
Reposted frombabyface babyface viaunmadebeds unmadebeds

February 15 2019

19:53
19:53
19:52
19:51
Mówisz, że możesz – to możesz.
Mówisz, że nie możesz – to nie możesz.
Więc sobie wybierz.
— Mistrz Zen Seung Sahn
19:51
19:51
19:50
19:50
19:50
19:50
Jest to tak prawdziwe, że rzadko zwierzamy się ludziom lepszym od nas. Unikamy raczej ich towarzystwa. Na odwrót, najczęściej spowiadamy się przed tymi, którzy są do nas podobni i mają te same wady. Nie pragniemy się poprawić ani stać się lepszymi: wpierw musiałyby zostać osądzone nasze słabości. Chcemy tylko, żeby nas żałowano i zachęcano do kroczenia naszą drogą. Słowem, chcemy jednocześnie nie być winni i nie czynić wysiłku, żeby się oczyścić. Nie mamy ani dość cynizmu, ani dość cnoty. Ani energii zła, ani dobra.
— Albert Camus - "Upadek"
19:49
19:48
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
19:47
7927 e5b2 500
shameless.
Reposted fromPoranny Poranny viajeszczenie jeszczenie
19:46
Kochać to także umieć się rozstać. Umieć pozwolić komuś odejść, nawet jeśli darzy się go wielkim uczuciem. Miłość jest zaprzeczeniem egoizmu, zaborczości, jest skierowaniem się ku drugiej osobie, jest pragnieniem przede wszystkim jej szczęścia, czasem wbrew własnemu.
— Vincent van Gogh
Reposted fromJulaHeart JulaHeart viaciarka ciarka
19:46
Wciąż wykrzykujesz moje imię, które nie należy ani do ust, ani do oczu, tylko do wspomnienia.
— Zbigniew Herbert
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viaciarka ciarka
19:44
4152 f23f 500
Reposted fromsoftboi softboi viano-longer-kore no-longer-kore
19:44

July 02 2018

15:25
0190 df8c 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaunmadebeds unmadebeds
15:20
6858 d536
Reposted fromcynamonn cynamonn viagoszko goszko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl